Stadgar

STADGAR för Föreningen Sjöviks Småbåtshamn

§ 1 Föreningen Sjöviks Småbåtshamn är en sammanslutning av småbåtsägare boende i Sjövik med omnejd. Styrelsen skall ha sitt säte i Sjövik.

§ 2 Föreningens ändamål är att i Sjövik tillhandahålla båtbrygga med båtplatser för fritidsbruk samt ett hamnområde så anordnat att del av stranden ger möjlighet till sjösättning och upptagning av båtar.

§ 3 Nya medlemmar skall erlägga inträdesavgift och storleken på avgiften skall bestämmas på årsmötet. Inträdesavgiften återbetalas inte då medlem lämnar föreningen eller utesluts ur denna. Årsmötet skall med hänsyn till beräknade drifts-, underhålls- och nyanskaffnings[1]kostnader årligen fastställa båtplatsavgiften. Föreningen äger utesluta medlem – som avflyttar från orten eller vars boende i Sjövik med omnejd på annat sätt upphör – som efter påminnelse ej erlägger inträdesavgift eller båtplatsavgift – som ej följer föreningens stadgar eller på annat sätt motverkar föreningens intressen. Beslut om uteslutning kan ske formlöst inom styrelsen och skall meddelas den berörde.

§ 4 Styrelsen utses vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte) och skall bestå av tre ledamöter – ordförande, sekreterare och kassör. Ordföranden utses för ett år i taget, de övriga för två år växelvis. Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§ 5 Vid föreningsmötet utses även en arbetsgrupp bestående av erforderligt antal personer som i samråd med styrelsen ordnar med utläggning och upptagning av bryggan samt underhåll och drift av brygga, hamnområde m.m. Arbetsgruppen utser inom sig kontaktman. Kontakt[1]mannen är även suppleant till styrelsen. Årsmötet kan även utse en hamnkapten som har att ombesörja fördelning av båtplatser. Denne är även suppleant till styrelsen.

§ 6 På årsmötet väljes två revisorer jämte en suppleant till dessa.

§ 7 Årsmöte skall hållas under april månad eller senast 15 maj. Personlig kallelse till årsmötet skall vara utsänd senast 10 dagar före mötet och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före mötet. Om styrelsen finner det påkallat anordnas extra föreningsmöte. Kallelse till extra föreningsmöte skall 10 dagar före anslås vid båtbryggan eller genom personlig kallelse om båtsäsongen upphört.

§ 8 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 mars – 31 februari. Senast den 15 mars skall räkenskaperna, styrelsens förvaltningsberättelse samt protokoll överlämnas till revisorn. Revisionsberättelse skall vara färdig senast den 31 mars.

§ 9 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Val av mötessekreterare.
 5. Val av justeringsman.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Ekonomisk berättelse och revisorernas rapport.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 10. Fastställande av inträdesavgift och årlig båtplatsavgift.
 11. Val av styrelse (ordförande samt sekreterare/kassör).
 12. Val av revisoer och suppleant för dessa.
 13. Val av arbetsgrupp.
 14. Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer, revisorssuppleant samt för arbetsgruppen.
 15. Inkomna motioner.
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande.

§ 10 De regler som styrelsen beslutar och som berör medlemmarna skall sammanställas till en överskådlig medlemsinformation. Sammanställningen skall efter varje revidering tillsändas medlemmarna i samband med kallelse till föreningsmöte.

§ 11 Beslut om stadgeändring kan tas vid årsmöte och fordrar 3/4-dels majoritet. Då förslag till stadgeändring föreligger skall detta alltid anges i kallelsen till årsmötet.

§12 Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas med minst 3/4-dels majoritet av röstetalet vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten (årsmöten).

§ 13 Vid upplösningen skall föreningens kapital användas enligt beslut vid det senaste av de två årsmötena. Kan enighet inte uppnås skall kapitalet överlämnas av senast sittande styrelse till ideell förening med säte i Sjövik.

Dessa stadgar är antagna vid årsmötet 2006-05-07.

……………………………………. ……………………………………. …………………………………….
Ordförande Sekreterare Kassör