Allmänna regler

1. Den som disponerar båtplatsen under säsongen har ansvaret för båtens förtöjningar vilket innebär krav på fjäderförtöjning i fören samt ordentlig akterförtöjning med boj.

Om inte detta uppfylls så äger föreningen rätt att utesluta båtägaren ur föreningen.

2. Båtplatserna är till för småbåtsägare boende i Sjövik med omnejd.

3. Medlem som ej erlägger årsavgift enl sista datum på utskickad blankett

kan uteslutas ur föreningen.

4. Medlem äger rätt att ”två år inom rullande 5 år” lämna sin båtplats till styrelsen

för att någon annan skall få tillträde till en andrahandsplats. (styrelsen utser

vem som får platsen) När man utnyttjat dessa två år så måste man antingen

betala full årsavgift alt. lämna föreningen.

5. Medlem får aldrig hyra ut sin båtplats i egen regi.

6. Personer som vill ha båtplats hos föreningen ombedes kontakta sekreteraren.

7. 15 oktober är sista dagen att ta upp båten på hösten, allt för att underlätta för arbetslaget som sköter upptagandet av bryggor. Dock åligger det båtägaren att ta upp båten tidigare om vattenståndet så kräver, vilket varit fallet under 2011 och 2012.

8. Vi använder inte hamnområdet som en trailer- eller båtuppläggningsplats.

Regler gällande vattenskoter och vattenskidor på Mjörn, klicka här.